کتابهای الکترونیکی برق قدرت

کتابهای الکترونیکی برق قدرت

کتابهای الکترونیکی برق قدرت

کتاب

 

 

   + majid rezaei ; ٦:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٤/۱٩
    پيام هاي ديگران ()

درباره متا فیزیک

درباره متا فیزیک

 آنچه که انسان را به متا فیزیک جذب می کند این است که خلاف اصول حاکم بر طبیعت رفتار می شود. یعنی پدیده ای اتفاق می افتد که با قوانین حاکم بر جهان مادی نمی توان آن را توصیف کرد. برای مثال آتش دست ما را می سوزاند. ولی دیده شده است که افراد خاصی می توانند آتش را در دست بگیرند و یا از روی آن عبور  کنند. خوب اتفاق این پدیده با اصول ترمودینامیک مغایرت دارد. چگونه ممکن است؟
شاید بتوان گفت که بشر برای توصیف پدیده های جهان از روشی خاص استفاده کرده است: ریاضیات، که بر گذاره های منطقی استوار است. اما خود این گذاره ها بر اساس تفکرات و خرد بشر بیان می شود. شاید انسان ها تمام موضوعات و تمام گذاره ها  را در نظر نگرفته باشند. به هر حال بشر محدودیت دارد. این محدودیت باعث ناکامل بودن روش انسان برای توصیف قوانین حاکم بر جهان  می شود. در حال حاضر این قوانین می توانند آینده پدیده ها را پیش بینی کنند ولی به نظر می رسد که ناکامل هستند. در برخی موارد نقاط کور دارند.
از طرفی دیگر باید توجه داشت که برای بیان یک پدیده از راه های گوناگونی می توان استفاده کرد که بشر تنها یک راه را انتخاب کرده است. شاید روش های دیگری نیز باشند که بتوانند جهان پیرامون ما را کاملتر توصیف کنند. همانطور که معلوم شد مکانیک نیوتونی حالتی خاص از نسبیت می باشد و ناکامل است، شاید بتوان این نظر را به کل قوانین نیز تعمیم داد. به نظر می رسد افرادی خاص از راهی استفاده می کنند که می توانند در جهان ما اعمالی بر خلاف عادت انجام دهند. پس به نظر می رسد علت این که نمی توان پدیده های متا فیزیک را توصیف کرد ناکمل بودن بنای روش انسان برای توصیف عالم می باشد.
شاید نظریه ای وجود داشته باشد که با آن  علاوه بر اینکه بتوان پدیده های این جهان را توصیف کرد، بتوان پدیده هایی را خلق کرد که تا کنون ذهن بشر در مورد آن بررسی ای انجام نداده باشد. کسانی که دست به انجام اعمال متا فیزیکی می زنند به طور حسی و شاید هم شهودی مسیر انجام اینگونه اعمال را در یافته اند.
دلیل دیگری که می توان برای رخداد متا فیزیک گفت این است که: اگر توجه کرده باشد در تمام این پدید ه ها انسان نقش دارد. یعنی انسان است که یک کار خارق العاده انجام می دهد. بنابراین شاید انسان هنوز از تمام امکانات خودش سود نبرده است. به نظر می رسد انسان طوری قدرت دارد که در قوانین طبیعت دخل و تصرف انجام دهد. حالا سوال اساسی که بشر را به خودش مشغول کرده این است که آیا می توان این دخل و صرف را به صورت ریاضی وار نوشت؟ آیا می توان مثلا به فرمول های جهان طبیعت پارامترهای دیگری اضافه کرد که بتوانند پدیده های متا فیزیکی را هم توصیف کنند؟ این همان سوال تاریخی بشر در مورد متا فیزیک است. که ادامه بحث ما در این باره خواهد بود.

   + majid rezaei ; ٤:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱/٥
    پيام هاي ديگران ()

پدیده کرونا

پدیده کرونا
یکی از پدیده هایی که در ارتباط با تجهیزات برقدار از جمله خطوط انتقال فشار قویمطرح می شود، کرونا است. میدان الکتریکی در نزدیکی ماده رسانا می تواند به حدیمتمرکز شود که هوای مجاور خود را یونیزه نماید. این مسئله می تواند منجر به تخلیهجزئی انرژی الکتریکی شود، که به آن کرونا می گویند. عوامل مختلفی ازجمله ولتاز، شکلو قطر رسانا، ناهمواری سطح رسانا، گرد و خاک یا قطرات آب می تواند باعث ایجادگرادیان سطحی هادی شود که در نهایت باعث تشکیل کرونا خواهد شد. در حالتی که فاصلهبین هادی ها کم باشد، کرونا ممکن است باعث جرقه زدن و اتصال کوتاه گردد. بدیهی استکه کرونا سبب اتلاف انرژی الکتریکی و کاهش راندمان الکتریکی خطوط انتقال می گردد. پدیده کرونا همچنین سبب تداخل در امواج رادیویی می شود.


پدیده کرونا
یکی از پدیده هایی که در ارتباط با تجهیزات برقدار از جمله خطوط انتقال فشار قویمطرح می شود، کرونا است. میدان الکتریکی در نزدیکی ماده رسانا می تواند به حدیمتمرکز شود که هوای مجاور خود را یونیزه نماید. این مسئله می تواند منجر به تخلیهجزئی انرژی الکتریکی شود، که به آن کرونا می گویند. عوامل مختلفی ازجمله ولتاز، شکلو قطر رسانا، ناهمواری سطح رسانا، گرد و خاک یا قطرات آب می تواند باعث ایجادگرادیان سطحی هادی شود که در نهایت باعث تشکیل کرونا خواهد شد. در حالتی که فاصلهبین هادی ها کم باشد، کرونا ممکن است باعث جرقه زدن و اتصال کوتاه گردد. بدیهی استکه کرونا سبب اتلاف انرژی الکتریکی و کاهش راندمان الکتریکی خطوط انتقال می گردد. پدیده کرونا همچنین سبب تداخل در امواج رادیویی می شود.
تعریف کرونا

تخلیه الکتریکی ایجاد شده به علت افزایش چگالی میدان الکتریکی ،کرونا نام دارد. در حالی که این تعریف بسیار کلی است و انواع پدیده کرونا را شاملمی شود.
ولتاژ بحرانی

گرادیان ولتاژی که سبب شکست الکتریکی در عایق شده و به ازای آن،عایق خاصیت دی الکتریک خود را از دست می دهد، گرادیان ولتاژ بحرانی نامیده می شود. همچنین ولتاژی را که سبب ایجاد این گرادیان بحرانی می شود ولتاژ بحرانی مینامند.

ولتاژ مرئی کرونا

هرگاه ولتاز خط به ولتاژ بحرانی برسد، یونیزاسیون در هوای مجاورسطح هادی شروع می شود. اما در این حالت پدیده کرونا قابل روئیت نمی باشد. برایمشاهده کرونا، سرعت ذرات الکترون ها در هنگام برخورد با اتم ها و مولکول ها بایدبیشتر باشید یعنی ولتاژ بالاتری نیاز است.
ماهیت کرونا

 

هنگامی که میدان الکتریکی سطح هادی از ولتاژ بحرانی بیشتر شدهباشد، بهمن الکترونی بوجود خواهد آمد که بوجود آورنده تخلیه کرونای قابل روئیت درسطح هادی است. همواره تعداد کمی الکترون آزاد در هوا به علت مواد رادیو اکتیو موجوددر سطح زمین و اشعه کیهانی، وجود دارد. زمانی که هادی در هر نیمه از سیکل ولتاژمتناوب برقدار می شود، الکترون های هوای اطراف سطح آن بوسیله میدان الکترواستاتیکشتاب پیدا می کند. این الکترون ها که دارای بار منفی هستند در نیمه مثبت به طرفهادی شتاب پیدا می کنند و در نیمه منفی از آن دور می شوند. سرعت الکترون آزاد بستگیبه شدت میدان الکتریکی دارد. اگر شدت میدان الکتریکی خیلی زیاد نباشد برخورد بینالکترون و مولکول هوا نظیر O2 و یا N2 نرم خواهد بود به این معنی که الکترون ازمولکول هوا دور شده و به آن انرژی نمی دهد. به عبارت دیگر اگر شدت میدان الکتریکیاز یک مقدار بحرانی معین بیشتر باشد، هر الکترون آزاد در این میدان سرعت کافی بدستمی آورد به طوری که برخوردش با مولکول هوا غیر الاستیک خواهد بود و انرژی کافی بدستمی آورد که به یکی از مدارهای الکترون های دو اتم موجود در هوا برخورد کند. اینپدیده یونیزاسیون نام دارد و مولکولی که این الکترون از دست می دهد تبدیل به یکیون مثبت می شود. الکترون نخستین که بیشتر سرعتش را در برخورد از دست داده والکترونی که مولکول هوا را رانده است هر دو در میدان الکتریکی شتاب می گیرند و هرکدام از آنها در برخورد بعدی توانایی یونیزه کردن یک مولکول هوا را خواهند داشت. بعد از برخورد دوم 4 الکترون به جلو می آیند و به همین ترتیب تعداد الکترون ها بعداز هر برخورد دو برابر می شود. در تمام این مدت الکترون ها به سمت الکترود مثبت میروند و پس از برخوردهای بسیار تعدادشان بطور چشم گیری افزایش می یابد. این مسئلهفرایندی است به وسیله آن بهمن الکترونی ایجاد می شود، هر بهمن با یک الکترون آزادکه در میدان الکترواستاتیک قوی قرار دارد آغاز می شود. شدت میدان الکترواستاتیکاطراف هادی همگن نیست. ماکزیموم شدت آن در سطح هادی و میزان شدت با دور شدن از مرکزهادی کاهش می یابد. بنابراین با افزایش ولتاژ هادی در ابتدا تخلیه الکتریکی فقط درسطح بسیار نزدیک ان رخ می دهد. در نیمه مثبت ولتاژ الکترون ها به سمت هادی حرکت میکنند و هنگامیکه بهمن الکترونی ایجاد شد بطرف سطح هادی شتاب می گیرند. در نیمهمنفی، بهمن الکترونی از سطح هادی به سمت میدان ضعیف تر جاری می شود تا هنگامی کهمیدان آنقدر ضعیف شود که دیگر نتواند الکترون ها را شتاب دهد تا به سرع یونیزاسیونبرسند. یون های مثبت باقی مانده در بهمن الکترونی به طرف الکترود مثبت حرکت میکنند. با این وجود به دلیل جرم زیادشان که 50000 برابر جرم الکترون است بسیار کندحرکت می کنند. با داشتن بار مثبت این یون ها، الکترون جذب کرده و هرگاه یکی از آنهابتواند الکترون جذب نماید دوباره تبدیل به مولکول هوای خنثی می شود. سطح انرژی یکیون خنثی کمتر از یون مثبت مربوطه است و در نتیجه با جذب الکترون مقداری انرژی ازمولکول منتشر می شود. انرژی آزاد شده درست به اندازه انرژی نخستین است که لازم بودبرای جدا کردن الکترون از مولکول استفاده گردد. این انرژی بصورت موج الکترومغناطیسمنتشر می شود و برای مولکول های O2 و N2 در طیف نور مرئی قرار دارد.

بهترین زمان برای مشاهده کرونا

کرونا در فضای آزاد بعد از یک روز بارانی تا قبل از زمانی که سطوحبرقدار خشک شده باشند قابل مشاهده است. پس از خشک شدن کرونا مشاهده نمی شود. نقاطدر معرض کرونا با رطوبت خود را بهتر نشان می دهند. باد می تواند فعالیتکرونا راکاهش دهد. کرونا می تواند در اثر قندیل هم ایجاد شود. موتورهای الکتریکی، ژنراتورهاو تابلو های داخلی می توانند کرونای شدید تری ار وسایل خارجی پست ها ایجاد نمایند. تشکیل هوای یونیزه در فضای بسته و عدم حرکت هوا پدیده کرونا را تسریع می کند وولتاژهایی را ایجاد می کند که در ان کرونا رخ دهد موتورها و ژنراتور ها می توانندبا توجه به وجود فن های خنک کننده شان هوایی با فشار های گوناگون ایجاد کنند.

آشکار شدن کرونا

صدای هیس مانند قابل شنیدن، ازن، اسید نیتریک (در صورت وجود رطوبتدر هوا ) که بصورت گرد کدر سفید جمع می شود و نور (قوی ترین تشعشع در محدوده ماوراءبنفش و ضعیف ترین ان در ناحیه نور مرئی و مادون قرمز که می تواند با چشم غیر مسلحنیز در تاریکی با دوربین های ماوراء بنفش دیده شود) از نشانه های کرونای الکتریکیمی باشند. تخلیه بار ناشی از بهمن الکترونی در آزمایشگاه، به سه طریق مختلف مشاهدهمی شود. بهترین راه تشخیص کرونای مرئی است که به صورت نور بنفش از نواحی با ولتاژاضافی ساطع می شود.

دومین راه شناسایی کرونای صدادار است که در حالی که شبکه موردمطالعه در ولتاژی بالاتر از آستانه کرونا باشد صدایی به صورت هیس هیس قابل شنیدناست. امواج صوتی تولید شده به وسیله اغتشاشات موجود در هوای مجاور محل تخلیه بار،به وسیله حرکت یون های مثبت به وجود می آیند.

سومین و مهمترین راه مشاهده از نظر ظرکت برق اثرات الکتریکی استکه منجر به اختلال رادیویی می شود. حرکت الکترون ها (بهمن الکترونی) سبب ایجادجریان الکتریکی و در نتیجه به وجود آمدن میدان مغناطیسی و الکترواستاتیکی درمجاورت ان می شود. شکل گیری سریع و انی بودن این میدان ها ولتاز فرکانس بالایی درنزدیک آنتن رادیویی القا می کند و منجر به اختلال رادیویی می شود.

انواع کرونا

سه نوع مختلف از کرونا وجود دارد که در نمونه تست EHV درآزمایشگاه مشخص می شود: تخلیه پر مانند، تخلیه قلم مویی و تخلیه تابشی.

تخلیه پرمانند، دیدنی ترین آنهاست و علت نامگذاری هم این است که به شکل پر تخلیه می شود. زمانیکه در تاریکی مشاهده شود دارای تنه متمرکزی حول هادی است که قطر این هالهنورانی بنفش رنگ از چند اینچ در ولتازهای پایین تر تا یک فوت و بیشتر در ولتازهایبالا تغییر می کند. بروز آثار صوتی این نوع به صورت هیس هیس بوده و به راحتی توسطیک ناظر با تجربه تشخیص داده می شود. در تخلیه قلم مویی پرچمی از نور به صورت شعاعیاز سطح هادی خارج می شود. طول این تخلیه ها از کمتر از یک اینچ در ولتاژ های پایینتا 1 تا 2 اینچ در ولتاژهای بالا تغییر می کند. صدای همراه با ان صدایی در پسزمینه مانند صدای سوختن است. تخلیه تابشی نور ضعیفی دارد که به نظر می رسد سطح هادیرا در بر گرفته است ولی مانند نوع قلم مویی برجسته نیست. همچنین ممکن است در نواحیبحرانی سطح عایق ها در زمان بالا بودن رطوبت رخ دهد. معمولا صدایی با این نوع تخلیه همراه نیست

کتابخانه الکترونیکی آریا
www.aryabooks.com

دانلود کتابهای برق قدرت
http://www.aryabooks.com/article-topic-18.html

   + majid rezaei ; ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
    پيام هاي ديگران ()

 

گزینش     چینش     نمایش 
 تاریخ عنوان نگارنده بازدید
۱۲ آذر ۱۳۸۶ سئوالات درس سیگنالها و سیستمها (تجزیه و تحلیل سیستم) دانشگاه MIT مهدی شعبانی 63
۲۸ آبان ۱۳۸۶ تمرینات سری دوم سیگنال ( مهندس ترجمان) عزیزخانی 171
۰۵ آبان ۱۳۸۶ تمرينات سري اول استاد ترجمان مهندس ترجمان 188
۳۰ مهر ۱۳۸۶ تمرینات کنترل خطی ( استاد خدابنده) عزیزخانی 169
۳۰ مهر ۱۳۸۶ تمرينات رياضي مهندسي ( استاد رحماني) عزیزخانی 174
۲۹ خرداد ۱۳۸۶ نمونه سوالات ترموديناميك ( دانشگاه آزاد ابهر) عزیزخانی 147
۲۰ خرداد ۱۳۸۶ سوالات امتحانی سیگنال دکتر تقی راد(دانشگاه خواجه نصیر) دکتر جلیلوند 203
۲۰ خرداد ۱۳۸۶ سوالات امتحانی کنترل خطی دکتر تقی راد(دانشگاه خواجه نصیر) دکتر جلیلوند 205
۲۰ خرداد ۱۳۸۶ سوالات کنترل خطی دکتر فاتحی(دانشگاه خواجه نصیر) دکتر جلیلوند 178
۲۰ خرداد ۱۳۸۶ مسانل درس کنترل خطی مهندس مریخ بیات(دانشگاه زنجان) دکتر جلیلوند 177
۲۰ خرداد ۱۳۸۶ مسانل درس سیستمهای کنترل خطی دانشگاه شریف دکتر جلیلوند 233
۱۹ خرداد ۱۳۸۶ سوالات درس الکترونیک یک دانشگاه علم وصنعت دکتر جلیلوند 204
۱۹ خرداد ۱۳۸۶ سوالات درس الکترونیک دو دانشگاه علم و صنعت دکتر جلیلوند 225
۱۹ خرداد ۱۳۸۶ سوالات درس ماشین مخصوص دانشگاه علم وصنعت دکتر جلیلوند 148
۱۹ خرداد ۱۳۸۶ سوالات درس ماشینهای الکتریکی سه دانشگاه علم وصنعت دکتر جلیلوند 135
۱۹ خرداد ۱۳۸۶ سوالات درس الکترونیک یک دانشگاه تهران دکتر جلیلوند 157
۱۹ خرداد ۱۳۸۶ سوالات درس مدارهای الکتريکی دو دانشگاه تهران دکتر جلیلوند 244
۱۹ خرداد ۱۳۸۶ سوالات درس سیستمهای کنترل خطی دانشگاه تهران دکتر جلیلوند 156
۱۹ خرداد ۱۳۸۶ سوالات درس مدارهای الکتريکی یک دانشگاه تهران دکتر جلیلوند 251
۱۸ خرداد ۱۳۸۶ سوالات درس مخابرات یک دانشگاه علم و صنعت دکتر جلیلوند 115
۱۸ خرداد ۱۳۸۶ سوالات مدارهای الکتریکی دو دانشگاه علم و صنعت دکتر جلیلوند 182
۰۶ ارديبهشت ۱۳۸۶ سوالات امتحانی درس مدارهای الکتریکی یک دکتر جلیلوند (دانشگاه آزاد ابهر) دکتر جلیلوند 296
۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۶ تکالیف و سوالات امتحانی درس کنترل خطی دکتر جلیلوند (دانشگاه زنجان) دکتر جلیلوند 298
۰۲ ارديبهشت ۱۳۸۶ دروس مهندسی برق دانشگاه تهران دکتر جلیلوند 463
 

   + majid rezaei ; ٢:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۱٦
    پيام هاي ديگران ()

 

گزینش     چینش     نمایش 
 تاریخ عنوان نگارنده بازدید
۰۱ مهر ۱۳۸۶ جزوه فارسی آموزش Proteus مهدی شعبانی 524
۰۸ شهريور ۱۳۸۶ جزوه فارسي راهنماي استفاده از MATLAB مهدي شعباني 464
۰۳ مرداد ۱۳۸۶ مطالب و تمرينات درس الکترونيک صنعتی مهندس مهرآيين دکتر جلیلوند 432
۲۰ خرداد ۱۳۸۶ جزوه ابزار دقیق و اجزاء سیستم کنترل صنعتی دکتر طباطبایی یزدی دکتر جلیلوند 528
۲۰ خرداد ۱۳۸۶ جزوات درس مدارهای منطقی دکتر طالبیان دکتر جلیلوند 575
۱۹ خرداد ۱۳۸۶ جزوه درس ریاضیات مهندسی مهندس عبدی دکتر جلیلوند 1553
۱۹ خرداد ۱۳۸۶ جزوه درس ماشینهای الکتریکی دکتر جلیلوند 624
۱۹ خرداد ۱۳۸۶ دستور کار آزمایشگاه الکترونیک یک دانشگاه علم و صنعت دکتر جلیلوند 281
۱۹ خرداد ۱۳۸۶ جزوه درس الکترونیک دو دانشگاه صنعتی سهند دکتر جلیلوند 529
۱۹ خرداد ۱۳۸۶ جزوه درس مدارهای الکتریکی دو دانشگاه امیرکبیر دکتر جلیلوند 840
۱۹ خرداد ۱۳۸۶ جزوه درس کنترل خطی دانشگاه امیرکبیر دکتر جلیلوند 831
۱۸ خرداد ۱۳۸۶ جزوه درس کنترل اتوماتیک مهندس عبدی دکتر جلیلوند 242
۱۸ خرداد ۱۳۸۶ جزوات درس میکروکامپیوتر دانشگاه علم و صنعت دکتر جلیلوند 349
۱۸ خرداد ۱۳۸۶ مطالب درس مخابرات یک دانشگاه علم و صنعت دکتر جلیلوند 439
۱۸ خرداد ۱۳۸۶ جزوات درس الکترونیک صنعتی دانشگاه علم و صنعت دکتر جلیلوند 655
۱۸ خرداد ۱۳۸۶ جزوات درس الکترونیک 1 دانشگاه علم و صنعت دکتر جلیلوند 754
۱۸ خرداد ۱۳۸۶ دستور کار آزمايشگاه کنترل دانشگاه خواجه نصیر دکتر جلیلوند 200
۲۳ فروردين ۱۳۸۶ دستور کار آزمايشگاه کنترل دانشگاه آزاد واحد ابهر دکتر جلیلوند 228
۱۴ اسفند ۱۳۸۵ جزوه آموزش برنامه نویسی c عزیزخانی 584
۱۳ اسفند ۱۳۸۵ برگه های آشنایی با میکرو استاد ازوجی عزیزخانی 352
۱۲ اسفند ۱۳۸۵ جزوه مخابرات دکتر دانسفهانی عزیزخانی 1108
 
<< شروع < قبل 1 بعد > آخر >>

   + majid rezaei ; ٢:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٩/۱٦
    پيام هاي ديگران ()